Privacy

 

Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs

In deze privacyverklaring legt Balletschool Annelies Marijs, gevestigd       

                   Bremlaan 15  6713 EA Ede (postadres), 

                   Hoorn 66  6713 KR Ede (leslocatie) en

                   KvK-nummer 08071279,

uit welke persoonsgegevens Balletschool Annelies Marijs verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar "cookiebeleid" is.

 

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via:

 

Postadres             Bremlaan 15

                            6713 EA Ede

 

E-mail                  info@balletschoolanneliesmarijs.nl

 

Telefoon               0318 - 622 242

                            06 - 3007 9784

 

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt

Balletschool Annelies Marijs verwerkt de door u zelf (via het inschrijfformulier) aangeleverde persoonsgegevens voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan de gekozen balletles(sen), evenement of een andere door Balletschool Annelies Marijs aangeboden activiteit.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Roepnaam

- Voorletter(s)

- Achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Door u opgegeven van belang zijnde aangelegenheden inzake gezondheid

- Bankrekeningnummer/IBAN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Balletschool Annelies Marijs verzamelt alleen gegevens van (aanstaande) leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van hun ouders of voogd. Via de website worden geen gegevens verzameld.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletschoolanneliesmarijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Foto's en video's

In Balletschool Annelies Marijs is het niet toegestaan te fotograferen of video-opnamen te maken anders dan met nadrukkelijke toestemming van de leiding en de betrokken leerling(en).

Tijdens evenementen (leerlingenvoorstellingen en optredens) worden als regel door professionals foto's en videoregistraties gemaakt, die voor deelnemers - mogelijk tegen vergoeding - beschikbaar worden gesteld.

 

Balletschool Annelies Marijs gaat zorgvuldig om met foto's en video's. Het gebruik van fotomateriaal is functioneel en evenement gericht. Er worden  geen foto's gepubliceerd waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen.


Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto's en/of video-opnamen maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Balletschool Annelies Marijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Opname/registratie in het ledenbestand.

- Indeling in het lesrooster.

- Afhandelen van betaling lesgeld.

- Verzenden van (nieuws)brieven en informatiefolder.

- Mogelijkheid om te bellen of e-mailen indien dit nodig is.

- Informatie toesturen over wijzigingen van lessen, lestijden en dergelijke.

 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is steeds gericht op de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten als u onze diensten of producten afneemt.

 

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Balletschool Annelies Marijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balletschool Annelies Marijs) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Balletschool Annelies Marijs niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- 7 jaar na beëindiging lidmaatschap

  Personalia, adresgegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer/IBAN.

  Reden: deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeengekomen 
  dienstverlening en de belastingwetgeving verlangt een bewaartermijn van
  zeven jaar om (eventueel) de financiële administratie te kunnen controleren.

- 3 maanden na beëindiging lidmaatschap

  Alle overige door u verstrekte persoonsgegevens.

  Reden: om u de gelegenheid te bieden deze gegevens alsnog op te vragen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Balletschool Annelies Marijs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij u daartoe nadrukkelijk verzoekt dan wel Balletschool Annelies Marijs moet  voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Balletschool Annelies Marijs gebruikt geen cookies of vergelijkbare techniek(en).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. een link/button met de website van Balletschool Annelies Marijs zijn verbonden. Balletschool Annelies Marijs kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring(en) van deze website(s).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletschool Annelies Marijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletschoolanneliesmarijs.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

 

Balletschool Annelies Marijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of telefoonnummer 0900 - 2001 201.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balletschool Annelies Marijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletschoolanneliesmarijs.nl.

Categorie├źn